INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
Totožnost a kontaktní údaje správce:

Jana Hozová

fotografický ateliér

IČ: 43911331

se sídlem Letohradská 759/58, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaná v živnostenském rejstříku

Správce lze kontaktovat na adrese sídla (viz výše) nebo elektronicky na e-mailu info@jhfoto.cz.

 
Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů:

Účelem a právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je zejména splnění smlouvy při poskytování našich služeb, příp. provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, přičemž za žádost máme Vaši poptávku našich služeb. Dalším účelem a právním základem může být splnění právní povinnosti správce (zejména povinnosti v souvislosti s vedením účetnictví a zpracováním daní). U našich zákazníků si pak dovolíme zpracování za účelem přímého marketingu, tedy nabídka našich služeb, a v nezbytném rozsahu pro případné určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (tzv. oprávněný zájem správce).

 
Kategorie dotčených osobních údajů a jejich zdroje:

Osobní údaje, které zpracováváme: Jméno, příjmení, tituly, adresa (kontaktní, trvalého pobytu), telefonní číslo, e-mailová adresa, příp. fakturační údaje, vč. identifikačního čísla osoby, datum narození/IČ a samozřejmě fotografie.

Osobní údaje získáváme pouze od Vás; bez jejich poskytnutí by vznikla nemožnost uzavření a plnění smlouvy.

 

Příjemci osobních údajů:

 Příjemci některých osobních údajů, jejichž plnění souvisejí s činností poskytováním našich služeb, jsou smluvní dodavatelé – a to pouze fakturační a účetní údaje (účetní a daňové poradenství), obchodní partneři – a to pouze fotografie (grafička, asistentka, tisk). Předávání dochází na základě smlouvy, dle pokynů a při dodržení zásad bezpečnosti, ochrany osobních údajů a mlčenlivosti.

 

Úmysl správce předat údaje do třetích zemí:

 Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do jakékoliv třetí země. Na základě Vašeho výslovného souhlasu mohou být vybrané fotografie součástí prezentace našich služeb dostupné na síti internet.

 
Doba zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jen po dobu nezbytnou pro příslušný účel (např. po dobu trvání smluvního vztahu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

 

II. INFORMACE O PŘÍSTUPU K OSOBNÍM ÚDAJŮM

 

Máte právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováním osobních údajů. Podrobněji jsou tato a další práva rozepsána níže.

V případě, že využijete některého práva, informujeme také příjemce. Na Vaši žádost Vás sdělíme, kterým příjemcům byly informace o opravě nebo výmazu osobních údajů či omezení zpracování oznámeny.

Níže uvedená práva mohou být dotčena výjimkami a omezeními stanovenými právními předpisy o ochraně osobních údajů a případně ustanoveními jiných právních předpisů, kterými jsme povinni se řídit.

III. JEDNOTLIVÁ PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

 Právo na přístup k osobním údajům a podrobným informacím ohledně jejich zpracování

Máte právo vědět, zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, včetně práva získat kopie zpracovávaných osobních údajů, a související informace, zejména účel a dobu zpracování, kategorie údajů, příjemce (minulý, budoucí).

Pokud si nejste jisti, které osobní údaje o Vás zpracovává, můžete správce požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou správcem zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.

 

Právo na opravu a doplnění

Máte právo na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů či doplnění neúplných osobních údajů.

 

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali, a to:

  • pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsou zpracovávány;
  • pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, který je pro zpracování nezbytný a zároveň nebude mít jiný důvod pro zpracování;
  • v případě oprávněného uplatnění námitky proti zpracování (zejména proti zpracování pro účely přímého marketingu);
  • pokud se domníváte, že prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti správce nebo určení a výkon právních nároků správce nebo jejich obhajobu.

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat, abychom omezili zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, zejména z důvodu nepřesnosti údajů, protiprávního zpracování atd.

 
Právo na přenositelnost údajů

V případě, že zpracování je založeno na Vašem souhlasu nebo na smlouvě a  je prováděno automatizovaně, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů. To spočívá v naší povinnosti předat Vám všechny zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu.

 

Právo vznést námitku proti zpracování

Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, zejména v případě, kdy jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany (zejména pro účely přímého marketingu), zpracování Vašich osobních údajů ukončíme, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat bez dalšího.

 
Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování

Toto právo Vám zajišťuje, že nebudete předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Takové zpracování neprovádíme.

 
Právo na stížnost

Vedle výše popsaných oprávnění máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk.Sochora 27, 170 00  Praha 7. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Pokud se domníváte, že k něčemu takovému dochází, prosíme, nejprve kontaktujte přímo nás za účelem vyjasnění a vysvětlení.